Thơ

Chờ

Image

Em làm hoa cốm mong manh
Chờ anh đến gói thơm nồng lá sen
Em làm tay chén thô men
Chờ anh tới rót hương đêm ấm lòng
Em làm sàng sẩy niêu nong
Trấu rơi xuống đất, ngọc trong giữ về
Chờ ai chờ mãi mải mê
Chờ câu hẹn ước, lời thê hôm nao

Nhược Lạc