Chuyện nghề viết · Thơ

viết

In the mood for love
In the mood for love

Tách cà phê đã cạn
mặt bàn sần lạnh khô
anh khát chi mơ hồ
sau những vô ngôn ấy

Con đường đâu dễ thấy
ẩn sau lớp mù sương
chỉ dẫn là mùi hương
từ ổ bánh mì nướng

Continue reading “viết”