Thức

YK6W1590.JPG

Dậy đi
đứa trẻ
trong tôi

Dậy đi
để ngắm
một chồi
lá non

Dậy đi
đôi mắt
to tròn
bỏ quên thế giới
còn đang mơ màng

Read More »