Mười ba cách nhìn con chim sáo

Blackbird_by_byrney

dịch từ bài Thirteen ways of looking at a blackbird của Wallace Stevens

1.

Trong hai mươi núi tuyết
duy một điều chẳng yên
là cặp mắt ảo huyền
thuộc về con chim sáo

2.

Tôi có ba ý nghĩ
lay động ở trong tim
như cội cây im lìm
có ba con chim sáo

Continue reading