For soulmate

Taken by Anjagawlak
Taken by Anjagawlak

Dịch bài “Cho tri kỷ” của Nguyễn Thiên Ngân.

Whenever you read a book
Your skinny finger, your frowning
I understand how I love you so
Although the good old days have gone.

You’re so quiet beside the window
The bunch of daisies are withering
A half-drunk cup of coffee
And the autumn is coming slowly.

Continue reading

Mười ba cách nhìn con chim sáo

Blackbird_by_byrney

dịch từ bài Thirteen ways of looking at a blackbird của Wallace Stevens

1.

Trong hai mươi núi tuyết
duy một điều chẳng yên
là cặp mắt ảo huyền
thuộc về con chim sáo

2.

Tôi có ba ý nghĩ
lay động ở trong tim
như cội cây im lìm
có ba con chim sáo

Continue reading