t ô i

t
ô
i
tự chia mình
làm
3
/
một
thân
thủng thẳng
/
một
ta
dùng dằng
/
một
in
mộng mị
lăn tăn
/
tan theo làn nước đang nằm
y ê n
n g h e
.


Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s